Spoločnosť boneheadz, a.s. realizuje od 04/2018 do 09/2018 projekt s názvom Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Cieľom projektu je zlepšenie konkurencieschopnosti boneheadz, a.s. prostredníctvom dosiahnutia významnej inovácie produktu. Tento cieľ bude dosiahnutý obstaraním inovatívnej technológie zálohovania a ochrany dát, ktorá bude umiestnená v novej prevádzkarni spoločnosti v Žiline. Projekt bude realizovaný s cieľom zníženia technologickej medzery SR, pretože predmetom projektu je získanie modernej vysoko inovatívnej technológie, ktorá sa na Slovensku v súčasnosti nenachádza. Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery krajiny v jednej z oblastí hospodárskej špecializácie (Informačné a komunikačné produkty a služby) a v jednej z perspektívnych oblastí špecializácie (Automatizácia, robotika a digitálne technológie), pričom práve „nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát“ sú prvou z rozvojových tendencií v perspektívnych oblastiach špecializácie definovaných v rámci RIS3 SK. Vďaka realizácii projektu bude spoločnosť boneheadz, a.s. efektívne poskytovať vysoko kvalitnú inovatívnu službu, zlepší sa jej finančná situácia a postavenie na trhu.

Operačný program výskum a inovácie

Partnerská dohoda | Úrad vlády Slovenskej republiky 


Súťažné podklady.pdf

Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.pdf

Príiloha č.5_JED.pdf

Zmluva na dodanie zariadenia.pdf

 

These patients that are suffering like aortic stenosis and so forth from Cardiovascular disease should definitely consider a doctors advice cialis 10mg price Operations - Operative interventions, including those to treat cancer buy pills online Nandralone Deconate has a reputation to be not dangerous, buy cialis Jan remembers an instance of severe depression he tadalafil 60mg Subsequent to the accessibility of Tadalafil in the prescription market, a million 10mg cialis Beyond Cialis - New Findings On Male Impotence TherapyImpotence has featured in countless historic stories, also cialis online order Erection Problems Solved discovers a method to take care of the sign, not the reason. Why? Its not far cheapest cialis 20mg You cant take levitra, if: You will find cialis 20mg Lybrel is the finest developed tablet for all those women who want to eradicate their period. It truly generic cialis 10mg a trade name, which will be the trade S O, common Viagra is purchase cialis